DateOpponentMagazine 
Saturday, 11 September 2021Peterborough PhantomsNo Magazine
Saturday, 18 September 2021RaidersDownload Magazine
Sunday, 26 September 2021Swindon WildcatsDownload Magazine
Thursday, 7 October 2021Leeds KnightsNo Magazine
Saturday, 16 October 2021RaidersDownload Magazine
Saturday, 23 October 2021Peterborough PhantomsDownload Magazine
Wednesday, 27 October 2021Basingstoke BisonDownload Magazine
Saturday, 6 November 2021Swindon WildcatsDownload Magazine
Saturday, 13 November 2021BeesDownload Magazine
Saturday, 20 November 2021Telford TigersDownload Magazine
Sunday, 28 November 2021Basingstoke BisonDownload Magazine
Saturday, 4 December 2021Leeds KnightsDownload Magazine
Saturday, 11 December 2021RaidersDownload Magazine
Saturday, 18 December 2021Sheffield SteeldogsNo Magazine
Monday, 27 December 2021Peterborough PhantomsNo Magazine
Sunday, 2 January 2022Sheffield SteeldogsNo Magazine
Saturday, 15 January 2022RaidersDownload Magazine
Saturday, 22 January 2022Peterborough PhantomsDownload Magazine
Saturday, 29 January 2022Leeds KnightsDownload Magazine
Thursday, 3 February 2022Telford Tigers (Cup Semi)Download Magazine
Saturday, 5 February 2022Swindon WildcatsDownload Magazine
Saturday, 12 February 2022BeesDownload Magazine
Saturday, 19 February 2022Basingstoke BisonDownload Magazine
Saturday, 26 February 2022Telford TigersDownload Magazine
Friday, 4 March 2022Swindon WildcatsDownload Magazine
Saturday, 12 March 2022Leeds KnightsDownload Magazine
Saturday, 19 March 2022Sheffield SteeldogsDownload Magazine
Saturday, 26 March 2022Telford TigersDownload Magazine
Saturday, 2 April 2022BeesDownload Magazine